Hallo collega van de basisschool!

Fijn dat je ook dit jaar weer betrokken bent bij het proces van de overgang van jullie groep 8-leerlingen naar onze brugklas. Hieronder vind je alle informatie die jullie school nodig heeft in dit proces.

Aanmeldingsroute

Digitaal overdrachtsdossier – schooladvies  
Begin april (na de aanmeldweek) ontvangen wij van jullie het schooladvies en de doorstroomtoetsscores van alle aangemelde leerlingen. Ook ontvangen wij het digitale overdrachtsdossier (ParnasSys-informatie) via OSO (Overstapservice Onderwijs). Naast de reguliere informatie ontvangen wij ook graag via OSO de grafiek prognoses vo uit het leerlingvolgsysteem.    

Warme overdracht 
Nadat ouders hun kind hebben aangemeld, wordt het kind in een brugklas geplaats. Omdat wij waarde hechten aan een goede brugklasplaatsing, plannen wij in de maanden april en mei warme-overdrachtsgesprekken met jullie in. We bespreken onder andere de brugklasplaatsing en de ondersteuningsinformatie/interventieadviezen van alle leerlingen die aangemeld zijn. Onze school neemt het initiatief voor het plannen van deze warme-overdrachtsgesprekken. De teamleider en/of leerlingbegeleider is vanuit onze school aanwezig bij deze gesprekken. 

Informatie en netwerk po-vo 
Wij sturen je informatie toe over data die van belang zijn in de aanmeldprocedure. Alle benodigde informatie staat vanaf de herfstvakantie op onze website.  

Elke locatie van onze scholengemeenschap heeft een eigen povo-netwerk. In dit netwerk wordt kennis uitgewisseld over relevante povo-thema’s. Waar nodig en gewenst, willen we samen met de basisscholen de komende jaren werken aan een nog betere overgang van basis- naar voortgezet onderwijs. 

Aanmeldroute commissie leerlingenzorg (CLZ)

Extra ondersteuning voor leerlingen regulier en VSO- cluster-4

De route van aanmelding voor zorgleerlingen regulier en cluster-4 is gewijzigd. Vanaf dit schooljaar wordt er een screening uitgevoerd door onze intakefunctionaris (Annemarie Bouwense). Aan de hand van dit gesprek zal gekeken worden welk type intake het meest passend is.

De nieuwe route voor aanmelding voor zorgleerlingen is dan als volgt:

– Als ingeschat wordt dat extra ondersteuning regulier/VSO-cluster-4 nodig is dan kan contact gelegd worden met de leerlingenadministratie speciale leerlingbegeleiding: Nelleke Noordijk of Arjanne Polinder. Ze zijn bereikbaar via mailadres: info-clz@jfsg.nl
– Daarna wordt er een digitaal gesprek (circa 20 minuten) ingepland tussen de ouder(s)/verzorger(s) en onze intakefunctionaris.
– Onze intakefunctionaris laat na bespreking met het CLZ (Commissie Leerlingenzorg) weten of een uitgebreide CLZ-intake noodzakelijk is of dat een arrangement op basis van het gevoerde gesprek kan worden toegekend.
– Wanneer uit het digitale gesprek met onze intakefunctionaris blijkt dat VSO cluster-4 passender is, dan zal er een intake bij cluster-4 worden ingepland.

PrO
Bij aanmelding voor praktijkonderwijs (PrO) wordt er standaard een intakegesprek door Arjanne Polinder ingepland.

Stroomschema aanmelding

Advies- en plaatsingsbeleid brugklassen

Onze school werkt met heterogene brugklassen (twee niveaus in één klas). Wij willen daarmee leerlingen ruimte bieden om te ontdekken welk niveau bij hen past. We wegen hierbij niet alleen de cognitieve capaciteiten. Ook het sociaal-emotionele functioneren en de executieve vaardigheden zijn belangrijke aspecten die meewegen in de uiteindelijke niveaukeuze. Zowel het geven van een enkelvoudig advies alsook het geven van een meervoudig advies past dan ook goed bij onze werkwijze.  

We volgen de wettelijke richtlijnen voor het plaatsingsadvies en nemen daarom het schooladvies van de basisschool over en plaatsen de leerling op het betreffende niveau. 

 

De school kent de volgende brugklassen (dit kan per schooljaar verschillen en wordt bepaald door het soort schooladviezen dat wij binnenkrijgen):
– bl (met lwo)
– bl/kl
– kl/tl
– tl/havo
– havo/vwo
– vwo – tto (één niveau) 

De leerlingen krijgen zoveel mogelijk op eigen niveau les en krijgen een goede kans om te ontdekken wat zijn of haar capaciteiten zijn.  

Onze school hecht waarde aan een goede warme overdracht. Medio mei plannen wij deze gesprekken met u. Naast de reguliere overdrachtsinformatie vragen wij in dit gesprek ook een plaatsingsadvies van u. Dit helpt ons om de leerlingen in het juiste type brugklas te plaatsen.    

Extra ondersteuning door ambulante begeleider en/of schakelklas (route CLZ)

Leerlingen van vmbo, havo en vwo die nu al extra ondersteuning hebben of met bepaalde gedrags- en leerproblematiek (bijvoorbeeld AD(H))D, ASS of psychische klachten hebben, kunnen op onze school extra ondersteuning krijgen. Vaak zal het gaan om een arrangement voor de schakelklas of ambulante begeleiding. Deze worden ingezet naast de reguliere basiszorg (o.a. mentoraat, leerlingbegeleiding, rt, sova). Om na te gaan of extra ondersteuning nodig hebben wij een hulpmiddel ontwikkeld; de zogenaamde de kijkwijzer CLZ 

Op tijd bespreken
Deze ondersteuning op tijd met ons bespreken, is in het belang van de leerling. Verwacht jij als basisschoolleerkracht dat een leerling hiervoor in aanmerking komt? Wil je dit dan bespreken met de ouder(s)/verzorger(s) van de betreffende leerling? In samenspraak met de ouder(s)/verzorger(s) kun je vervolgens contact opnemen met mevr. N. Noordijk, info-clz@jfsg.nl of (055) 5262300. Zij kan jullie de juiste informatie geven en een intakegesprek inplannen. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met mevr. G.G.A. Dorst-Koeman, do@jfsg.nl.   

De planning van de intakegesprekken vind je hier:

Apeldoorn:
– 14 november 2023
– 4 december 2023 (middag)
– 25 januari 2024
– 6 februari 2024 (middag)
– 5 maart 2024
– 18 maart 2024 (middag)
– 9 april 2024 (ochtend)
– 11 april 2024 (middag)
– 25 april 2024 (middag)
– 14 mei 2024 (ochtend) 

Rijssen:
– 16 november 2023 (middag)
– 12 december 2023 (middag)
– 25 januari 2024
– 15 februari 2024
– 5 maart 2024 (middag)
– 21 maart 2024 (middag)
– 4 april 2023 (middag)
– 23 mei 2023 (middag)

Uddel:
– 17 november 2023 (ochtend)
– 1 december 2023
– 19 januari 2024
– 2 februari 2024
– 22 maart 2024
– 12 april 2024

Praktijkonderwijs (pro)

Het praktijkonderwijs is voor leerlingen die vooral leren door te doen. Van deze leerlingen wordt verwacht dat ze niet in staat zijn een vmbo-diploma te behalen. De schoolperiode sluiten de leerlingen af met een diploma praktijkonderwijs. Plaatsing is alleen mogelijk met een toelaatbaarheidsverklaring (tlv). De aanvraag wordt door de commissie leerlingenzorg ingediend bij het Reformatorisch Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs. Aan de hand van criteria die vermeld staan in het handboek aanmeldprocedure pro, wordt bepaald of de tlv wordt afgegeven.     

Eisen voor plaatsing zijn:  
– Leerachterstanden op tenminste twee van de vier domeinen technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen. 
– Een IQ tussen 55 en 75-80
– Sociaal emotionele problematiek    

Pro-bl
Voor leerlingen die op het grensgebied van pro-bl zitten, is er in Apeldoorn de mogelijkheid van een pro-bl klas. In deze klas bekijken we of leerlingen misschien later de overstap naar het vmbo kunnen maken. Voor plaatsing in deze klas moet wel een pro tlv worden aangevraagd en een OKR door de basisschool opgesteld.   

 Aanmelden pro
Het is belangrijk om leerlingen aan te melden voor 1 maart 2024. Het meten van de schoolvorderingen is aan te bevelen in de maanden december en januari. Hieronder vind je een aantal documenten die betrekking hebben op de aanmelding en de wettelijke regelgeving.   

Handboek aanmelding pro (vanaf pagina 13)
(inclusief informatieregeling screeningsinformatie lwo en pro (Staatscourant))
OKR_2024-2025
Testdata Drempeltest en NIO_2024-2025

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op met dhr. H. Jongsma, jma@jfsg.nl of (055) 5262300.    

Basisberoepsgerichte leerweg (bl) en leerwegondersteuning (lwo)

Op onze school hebben we in het vmbo een basisberoepsgerichte leerweg (bl). Deze onderwijsrichting is bestemd voor leerlingen die uiteindelijk een praktijk- en beroepsgerichte leerroute volgen. Qua belasting is deze leerweg minder zwaar dan de kaderberoepsgerichte leerweg (kl). De leerlingen doen examen in vier algemene vakken en een beroepsgericht vak. Het examenprogramma voor deze leerweg is minder uitgebreid dan die van de andere leerwegen binnen het vmbo en dus ook minder zwaar.     

Binnen deze richting is leerwegondersteuning (lwo) mogelijk. Voor lwo hoeft geen aparte beschikking aangevraagd te worden.   

Verschillen pro-bl-lwo
Om goed het onderscheid te kunnen maken tussen pro, bl en lwo wijzen we je op deze kijkwijzer.        

Aanmelden bl met lwo 
Om te kunnen aanmelden voor een basisberoepsgerichte leerweg (bl) met leerwegondersteuning (lwo) heb je naast de gebruikelijke aanmelding met OSO-documenten dit aparte formulier nodig.   

Het is belangrijk om leerlingen aan te melden voor 1 maart 2024. Het meten van de schoolvorderingen is aan te bevelen in de maanden december en januari. Dit document heeft betrekking op de aanmelding en de wettelijke regelgeving.    

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op met: 

– Apeldoorn: dhr. J.H. Post, PtJ@jfsg.nl of (055) 5262300 
– Rijssen: mevr. D.J. Dannenberg, DnC@jfsg.nl, (0548) 542205
– Uddel: dhr. J.T. de Jager, Jgr@jfsg.nl, (0577) 401927 

Cluster 4

Het cluster 4-onderwijs is voor leerlingen die een speciale vorm van onderwijs nodig hebben. Vaak gaat het om leerlingen met een gedragsstoornis of psychiatrische problemen. Van pro tot vwo: cluster 4-onderwijs is op alle niveaus mogelijk. De Obadjaschool uit Zwolle biedt dit onderwijs aan op onze school.   

Toelaatbaarheidsverklaring en aanmelding 
Voor het cluster 4-onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring gedragsproblematiek (tlv gp) of een toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (tlv vso) nodig. Deze wordt aangevraagd bij het Reformatorische Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs.   

Met een toelaatbaarheidsverklaring kunnen ouders hun kind aanmelden. Wij volgen dan een schoolinterne procedure. Deze bestaat uit weging van het schooldossier (inclusief een intakegesprek) en toetsing aan onze toelatingseisen wat betreft de identiteit.   

Meer informatie 
Voor informatie over de procedure en de documenten die nodig zijn, kunt u terecht bij mevr. A. Polinder-van Moort, info-clz@jfsg.nl of (055) 5262304. Voor specifieke inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de teamleider, dhr. D.J. van den Belt, Bte@jfsg.nl of (055) 5262300. 

Tweetalig onderwijs

In de havo en vwo bieden we een Engelstalige opleiding aan gedurende de schoolperiode. In het tto is bij veel vakken Engels de voertaal. Onze vestiging Apeldoorn is officieel gecertificeerd als senior tto-school. Het tto kent de volgende toelatingscriteria:   

  • De leerling heeft een eenduidig havo- of vwo-advies van de basisschool, ondersteund door een integraal positief meerjarig ParnasSys-beeld. De regel dat de Cito-score minimaal 545 moet zijn, is vervallen sinds de Cito naar het einde van het jaar is verplaatst. De Cito-score vormt achteraf nog wel een goede indicatie of je goed zat met jouw inschatting.
  • De leerling heeft goede communicatieve vaardigheden (onder andere presentatievaardigheid, spreekvaardigheid en interculturele adaptiviteit/interesse). Vanwege dit criterium adviseert de landelijke tto-groep om tto niet te gemakkelijk als ‘oplossing’ aan te bieden bij hoogbegaafdheid.
  • Een positief taalgevoel en een goede Engelse basisvorming op de basisschool zijn een pré (wanneer er geselecteerd moet worden), maar in principe niet noodzakelijk. 

De keuze voor tto kunnen ouders vermelden op het aanmeldingsformulier. Vooraf wordt er een intakegesprek gehouden met de leerling. Voor vragen over een tto-aanmelding kun je terecht bij de coördinator, dhr. H.F van Sorge, srg@jfsg.nl of (055) 5262300. 

LVS indicatie per niveau

Per onderwijssoort heeft onze school een aantal leerlingkenmerken geformuleerd. Mogelijk kunnen deze je helpen bij het formuleren van een advies. 

Indicatie LVS per niveau (hulpinstrument voor de basisschool) 
De meeste basisscholen gebruiken het vaardigheidsniveau om te bepalen op welk niveau een leerling het beste geplaatst kan worden in het vervolgonderwijs. Daarbij kunnen de leerlingkenmerken per niveau helpend zijn in de onderbouwing. Deze informatie mag niet gebruikt worden als bindend voor de niveau-advisering. Dan zou de informatie in de plaats komen van de verplaatste eindtoets. De informatie kan wel ter ondersteuning voor minder ervaren groepsleerkrachten dienen of ter onderbouwing richting ouders worden gebruikt.  

 

Onze locaties

© JFSG