Over ons

De Jacobus Fruytier scholengemeenschap is een school waar reformatorisch onderwijs wordt gegeven. Dat betekent dat we in alles wat we doen de Bijbel als leidraad hebben. In de Bijbel openbaart God Zich aan ons. Ook houden we ons aan de op Gods Woord gebaseerde belijdenisgeschriften.

Daarom bestaat de Fruytier

De Jacobus Fruytier scholengemeenschap wil op reformatorische grondslag kwalitatief goed en gedegen onderwijs bieden. Ons doel is om jou als een van onze leerlingen te vormen om als christen een volwaardige plaats in te nemen in gezin, kerk en maatschappij. We willen een school zijn waar goed onderwijs wordt gegeven en waar de Bijbel centraal staat, zowel in de overdracht van kennis en vaardigheden als in de toerusting en vorming, en in de omgang met elkaar. Ons doel is de persoonlijke groei en ontwikkeling van mensen, die in afhankelijkheid van Gods genade en onder de leiding van de Heilige Geest, verantwoordelijkheid nemen.  

Onze kernwaarden

Onze onderwijsontwikkeling vindt plaats via de cirkel van de zes kernwaarden: visie, vertrouwen, vrijheid, verantwoordelijkheid – verantwoording – verbinding. Onze kernwaarden zijn gericht op het lesgeven en op de omgang met elkaar. Wat we concreet met onze kernwaarden bedoelen? 

Lees hier ons volledige schoolplan.

Visie

De Bijbel heeft het eerste en het laatste woord.

Vertrouwen

We zorgen voor een veilige sfeer en een respectvolle omgang.

Vrijheid

Iedereen in ontwikkeling.

Verantwoordelijkheid

We zijn bewust bezig.

Verantwoording

We geven opening van zaken.

Verbinding

We werken samen.

Wie was Jacobus Fruytier en waarom heet onze school zo?

Jacobus Fruytier leefde van 1659 tot 1731 en was predikant in de tijd van de Nadere Reformatie. Na zijn studie in Utrecht diende hij in Aardenburg, Dirksland, Vlissingen, Middelburg en Rotterdam. 

Ds. Fruytier leefde nauwgezet vanuit de Bijbelse waarden. Leer en leven waren bij hem verbonden. Hij wist dat zijn zonden door het bloed van Christus waren vergeven. Dat heeft hij in het bijzonder ervaren in verdrietige maar ook in blijde omstandigheden.  

Ds. Fruytier was bijzonder begaan met jongeren, hun opvoeding en onderwijs. Hij heeft daarom enkele werken over Bijbelse pedagogiek geschreven. Hierin zijn levenslessen voor toerusting en vorming uitgewerkt. Twee van zijn boeken zijn op school beschikbaar: Salomo’s raad aan de jeugd, Groot voorrecht van de Christenkinderen. Waard om te lezen! 

Organisatie

Onze school is een vereniging voor voortgezet onderwijs en wordt bestuurd door het college van bestuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de koers van de school. De raad van toezicht is belast met het interne toezicht op het beleid van het college van bestuur en is tevens werkgever van het college van bestuur. De identiteitsraad adviseert het college van bestuur over onderwerpen die de identiteit betreffen. Onze directie houdt zich voornamelijk bezig met ons onderwijs en de ontwikkelingen op dit terrein. 

College van bestuur en directie

drs. F.A. van Hartingsveldt

voorzitter college van bestuur

drs. J. Otte

lid college van bestuur

E. Kooij

directeur onderwijs

drs. G.M. Mulder

directeur onderwijs

ing. R. Okken

directeur onderwijs

D. Voortman

directeur onderwijs

J.J. van Willigen MSc

directeur onderwijs

M. Wisse

locatiecoördinator Apeldoorn

drs. ing. G.H. Averesch

lid

Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit:

De heer A.B. Kok MSc MBA – voorzitter
De heer ing. M.M. Hofman MBA – secretaris
Drs. ing. G.H. Averesch –  lid
Drs. D.D. Both – lid
De heer G. Jansen – lid
De heer T.A. Stoop – lid
De heer J. Wilbrink – lid

RefSVO

De Jacobus Fruytier scholengemeenschap is lid van het Reformatorisch Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs, (RefSVO). 

Goed bestuur is gericht op de bevordering van de kwaliteit van het onderwijs. De ‘Code Goed Onderwijsbestuur VO’ vormt de basis voor het realiseren van een cultuur en praktijk van goed bestuur in het voortgezet onderwijs. Goed bestuur betekent ter zake kundig en juist moreel gedrag van bestuurders, interne toezichthouders en allen die bij de governance in het voortgezet onderwijs betrokken zijn. 

Lidmaatschap van de schoolvereniging

Onze school gaat uit van de vereniging voor voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag voor Apeldoorn en omstreken te Apeldoorn. Ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen zijn niet automatisch lid van de vereniging, maar kunnen zich daarvoor aanmelden. Het bestuur van de vereniging wil iedereen betrekken die ons onderwijs steunt. We stellen het op prijs dat juist ook de ouder(s)/verzorger(s) van wie de kinderen onze school (gaan) bezoeken, lid worden van de vereniging. Hierdoor kunnen ze namelijk zo nauw mogelijk bij het beleid van de school worden betrokken door bijvoorbeeld de ledenvergadering te bezoeken. Als u lid wilt worden, is het belangrijk om de artikelen 3, 4 en 7 van de statuten van onze vereniging te kennen. U vindt deze hierboven. Om de drempel voor een lidmaatschap laag te houden, is de jaarlijkse minimumcontributie laag (€ 7,50). Ieder lid is vrij om een hoger bedrag te betalen.

Aanmeldingsformulier vereniging

Klachtenregeling

De schoolleiding wil klachten van leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) zo snel mogelijk (laten) oplossen. Als er een klacht is dan bespreekt iemand dit eerst met degene tegen wie de klacht zich richt. Mocht dit niet tot een oplossing leiden of beslist ongewenst zijn, dan wordt de mentor of teamleider erbij betrokken. Dit is ook in de Bijbel de weg die ons wordt gewezen (Mattheüs 18: 15-17).   

Is de klacht volgens u op de diverse niveaus binnen school niet naar behoren afgehandeld, lees dan hier meer over onze klachtenregeling.   

Beloningsbeleid bestuur en toezicht

Het beloningsbeleid voor het college van bestuur is conform de bestuurders cao. 

De leden van de raad van toezicht ontvangen een honorering conform de WNT, waarin de maximale hoogte van de bezoldiging aan de bezoldiging van het college van bestuur is gekoppeld (wettelijk kader). 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) op onze school bestaat uit tien personeelsleden, vijf ouders en vijf leerlingen. Zo’n tien keer per jaar vergadert de mr over zaken die met school te maken hebben. Vaak gaat dat over nieuwe directieplannen, zoals een grote verbouwing of een nieuw koersdocument voor de toekomst van onze school. De mr denkt positief-kritisch mee met zulke voorstellen. Omdat de mr-leden midden in de dagelijkse praktijk staan, kunnen ze van een andere kant tegen de dingen aankijken. Bij elk voorstel geeft onze mr advies of geeft hij instemming, al dan niet met een aandachtspunt in hoeverre hij achter de nieuwe plannen staat en welke verbeteringen hij graag zou zien. Daarnaast denkt de mr na over onderwerpen die in de achterban leven, zoals een nieuw leerlingenstatuut of het thuis bekijken van cijfers. 

ESF-subsidie

Onze school maakt gebruik van subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+ 2021-2027) in het kader van de bevordering van de aansluiting praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs op de arbeidsmarkt of het vervolgonderwijs. De subsidie hebben we aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).  

Deze extra gelden gebruiken we om de leerlingen goed te kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt en eventuele verdere opleidingen. Concreet betekent dit dat we de stagebegeleiding konden uitbreiden, we nu meerdere branchegerichte cursussen kunnen aanbieden en dat we de praktijkvakken verder kunnen blijven professionaliseren. 

Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Naam*
Uw gegevens
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

© JFSG