Voor ouders

Binnenkort gaat uw (pleeg)kind naar het voortgezet onderwijs. Een spannende periode voor hem of haar, maar ook voor u! We begrijpen dat u wilt weten aan welke school u uw (pleeg)kind toevertrouwt. Daarom geven wij u meer informatie over onze identiteit, ons aanbod en locaties en maken we graag kennis met u op onze open dagen.

Onze identiteit

De Bijbel heeft bij op onze school het eerste en het laatste woord, want Gods Woord heeft zeggenschap over heel ons leven. Daarom beginnen we elke dag met het lezen uit de Bijbel en stimuleren we onze leerlingen om de Bijbel te bestuderen. De docenten plaatsen het vak in het licht van Gods werkelijkheid. Onze leerlingen krijgen lessen die inspelen op de actualiteit, waarin ze leren kijken door een Bijbels kader. 

Lees meer over onze identiteit

Dit kenmerkt ons onderwijs!

Op een school moet een leerling zich veilig voelen. Dat vinden wij heel belangrijk; een veilige omgeving. Maar er zijn meer redenen om voor de Fruytier te kiezen. Bent u benieuwd? U leest het hier!

Onderwijs

Wijs leren en christelijk burgerschap, daar draait ons onderwijs om. Onze leerlingen leren op een manier die bij hen past, met de Bijbel als uitgangspunt. We vormen de leerlingen tot christelijke burgers die straks hun plek in de maatschappij in kunnen nemen.

Vormen van onderwijs

We bieden nieuwe en inspirerende vormen van onderwijs (zoals 20-80 learning), werken aan talentontwikkeling en bieden een breed cursusaanbod voor collega’s. Op de Fruytier zijn we namelijk allemaal in ontwikkeling.

Klaarstaan

We staan erom bekend dat we klaarstaan voor onze leerlingen, ook als het wat minder goed gaat of er een specifieke hulpvraag is. We kennen een breed zorgaanbod die inspeelt op de behoeften van de leerling.

Brugklas

Onze school werkt met heterogene brugklassen (twee niveaus in één klas). Wij willen daarmee onze leerlingen ruimte bieden om te ontdekken welk niveau bij hen past. We wegen hierbij niet alleen de cognitieve capaciteiten. Ook het sociaal-emotionele functioneren en de executieve vaardigheden zijn belangrijke aspecten die meewegen in de uiteindelijke niveaukeuze.  

We volgen de wettelijke richtlijnen voor het plaatsingsadvies en nemen daarom het schooladvies (enkelvoudig advies of een meervoudig advies) van de basisschool over en plaatsen de leerling op het betreffende niveau. 

 De school kent de volgende brugklassen (dit kan per schooljaar verschillen en wordt bepaald door het soort schooladviezen dat wij binnenkrijgen):
– bl (met lwo)
– bl/kl
– kl/tl
– tl/havo
– havo/vwo
– vwo – tto (één niveau) 

De leerlingen krijgen zoveel mogelijk op eigen niveau les en krijgen een goede kans om te ontdekken wat zijn of haar capaciteiten zijn.  

Onze school hecht waarde aan een goede warme overdracht. Medio mei plannen wij deze gesprekken met de basisschool. Naast de reguliere overdrachtsinformatie vragen wij in dit gesprek ook een plaatsingsadvies van hen. Dit helpt ons om de leerlingen in het juiste type brugklas te plaatsen.    

Aanbod

Of uw (pleeg)kind nu vwo, pro, havo of vmbo gaat volgen, op de Jacobus Fruytier scholengemeenschap kan hij of zij terecht! Misschien weet u ongeveer al welk niveau het wordt. Dan is het fijn om te lezen wat uw (pleeg)kind kan verwachten in de verschillende leerjaren. Lees meer over elk niveau en bekijk het aanbod per locatie.  

Meer informatie

Uw kind ontvangt via de basisschool informatie waarin staat hoe u uw kind kunt aanmelden op onze school. Heeft u deze informatie eind december nog niet ontvangen? Dan kunt u het opvragen bij onze leerlingenadministratie (la@jfsg.nl).
Belangrijke data aanmelden leerlingen

Huidige groep 8 leerlingen (geen praktijkonderwijs) 
Wilt u uw (pleeg)kind aanmelden op onze school? Dit kan tijdens de landelijke centrale aanmeldweek van 25 t/m 30 maart 2024.  Is er vóór deze tijd al een definitief advies, dan kunt u uw (pleeg)kind ook alvast aanmelden. Alle aanmeldingen worden na 31 maart 2024 in behandeling genomen.  

Praktijkonderwijs en cluster 4
Denkt u aan een pro of cl4 aanmelding? Wilt u dan voor een intakegesprek contact opnemen met Arjanne Polinder-van Moort via info-clz@jfsg.nl. Dit kan vanaf heden.  

Instroom lopend schooljaar
Deze aanmeldingen kunt u op ieder moment doen.  

Voor alle aanmeldingen gaat u naar ons aanmeldformulier

  

Extra ondersteuning door schakelklas en/of ambulante begeleiding

Leerlingen van vmbo, havo en vwo met bepaalde gedrags- en leerproblematiek (bijvoorbeeld AD(H)D, ASS of psychische klachten) kunnen op onze school extra ondersteuning krijgen. Vaak zal het gaan om een arrangement voor de schakelklas (klas waarin extra ondersteuning wordt aangeboden) of ambulante begeleiding. Deze worden ingezet naast de reguliere basiszorg (o.a. mentoraat, leerlingbegeleiding, rt, sova). 

Bespreek het vroegtijdig
Krijgt uw kind op dit moment extra ondersteuning op de basisschool? Of verwachten u en de basisschool dat uw kind straks op onze school extra ondersteuning nodig heeft? Bespreekt u dit dan vroegtijdig met onze school. Dit is in het belang van uw kind.  

Neem contact op met mevr. N. Noordijk-den Ouden, info-clz@jfsg.nl of (055) 5262300. Zij kan u de juiste informatie geven en een intakegesprek inplannen met onze commissie leerlingenzorg (CLZ). In dit intakegesprek wordt besproken wat uw kind nodig heeft en hoe de extra ondersteuning eruit kan zien. De ambulant begeleider of de begeleider in de schakelklas stelt vervolgens samen met u, uw kind, de mentor en het team het begeleidingsplan op.   

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met mevr. G.G.A. Dorst-Koeman, do@jfsg.nl. 

De planning van de intakegesprekken is: 

Apeldoorn:
– 14 november 2023
– 4 december 2023 (middag)
– 25 januari 2024
– 6 februari 2024 (middag)
– 5 maart 2024
– 18 maart 2024 (middag)
– 9 april 2024 (ochtend)
– 11 april 2024 (middag)
– 25 april 2024 (middag)
– 14 mei 2024 (ochtend) 

Rijssen:
– 16 november 2023 (middag)
– 12 december 2023 (middag)
– 25 januari 2024
– 15 februari 2024
– 5 maart 2024 (middag)
– 21 maart 2024 (middag)
– 4 april 2023 (middag)
– 23 mei 2023 (middag)

Uddel:
– 17 november 2023 (ochtend)
– 1 december 2023
– 19 januari 2024
– 2 februari 2024
– 22 maart 2024
– 12 april 2024
 

Basisberoepsgerichte leerweg (bl) en leerwegondersteuning (lwo)

Op onze school hebben we in het vmbo een basisberoepsgerichte leerweg (bl). Deze onderwijsrichting is bestemd voor leerlingen die uiteindelijk een praktijk- en beroepsgerichte leerroute volgen. Qua belasting is deze leerweg minder zwaar dan de kaderberoepsgerichte leerweg (kl). De leerlingen doen examen in vier algemene vakken en een beroepsgericht vak. Het examenprogramma voor deze leerweg is minder uitgebreid dan die van de andere leerwegen binnen het vmbo en dus ook minder zwaar.    

Binnen deze richting is leerwegondersteuning (lwo) mogelijk. Voor lwo hoeft geen aparte beschikking aangevraagd te worden. 

Verschillen pro-bl-lwo
Om goed het onderscheid te kunnen maken tussen pro, bl en lwo wijzen we u op deze kijkwijzer.      

 Aanmelden bl met lwo 
Om te kunnen aanmelden voor een basisberoepsgerichte leerweg (bl) met leerwegondersteuning (lwo) heeft unaast de gebruikelijke aanmelding met OSO-documenten dit aparte formulier nodig.     

Het is belangrijk om leerlingen aan te melden voor 1 maart 2024. Het meten van de schoolvorderingen is aan te bevelen in de maanden december en januari. Dit document heeft betrekking op de aanmelding en de wettelijke regelgeving.    

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met: 

Apeldoorn: dhr. J.H. Post, PtJ@jfsg.nl of (055) 5262300 
Rijssen: mevr. D.J. Dannenberg, DnC@jfsg.nl, (0548) 542205
Uddel: dhr. J.T. de Jager, Jgr@jfsg.nl, (0577) 401927 

Cluster 4

Het cluster 4-onderwijs is voor leerlingen die een speciale vorm van onderwijs nodig hebben. Vaak is dit vanwege een gedragsstoornis of psychiatrische problemen. De Obadjaschool uit Zwolle biedt dit onderwijs aan op onze school. Van pro tot vwo: cluster 4-onderwijs is op alle niveaus mogelijk. 

Toelaatbaarheidsverklaring en aanmelding 
Voor cluster 4-onderwijs heeft uw kind een toelaatbaarheidsverklaring gedragsproblematiek (tlv gp) of een toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (tlv vso) nodig. Deze wordt aangevraagd bij het Reformatorisch Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs.  

Met een toelaatbaarheidsverklaring kunt u uw kind op onze school aanmelden. Bij aanmelding wordt een schoolinterne procedure gevolgd. Deze bestaat uit weging van het schooldossier (inclusief een intakegesprek) en toetsing aan de toelatingseisen wat betreft de identiteit.  

Meer informatie 
Voor informatie over de procedure en de documenten die nodig zijn, kunt u terecht bij mevr. A. Polinder-van Moort, info-clz@jfsg.nl of (055) 5262300. Voor specifieke inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de teamleider, dhr. D.J. van den Belt, bte@jfsg.nl of (055) 5262300. 

Tweetalig onderwijs

In de havo en vwo bieden we een Engelstalige opleiding aan gedurende de schoolperiode. In het tto is bij veel vakken Engels de voertaal. Onze vestiging Apeldoorn is officieel gecertificeerd als senior tto-school.  

Het tto kent de volgende toelatingscriteria:

– Uw kind heeft een eenduidig havo- of vwo-advies van de basisschool.
– Uw kind heeft goede communicatieve vaardigheden (onder andere presentatievaardigheid, spreekvaardigheid en interculturele interesse).
– Een positief taalgevoel en een goede Engelse basisvorming op de basisschool zijn een pré (wanneer er geselecteerd moet worden), maar in principe niet noodzakelijk. 

Intakegesprek 
Uw keuze voor tto kunt u vermelden op het aanmeldingsformulier. Voor plaatsing houden we een intakegesprek met uw kind. 

Meer informatie 
Voor vragen over een tto-aanmelding kunt u terecht bij de coördinator, dhr. H.F. van Sorge, srg@jfsg.nl of (055) 5262300. 

 

Leerlingen groep 7

Als uw kind een keer is blijven zitten, kan het mogelijk al na groep 7 naar het voortgezet onderwijs. Een overstap vanuit groep 7 is alleen mogelijk als een leerling een extra jaar in groep 3 t/m 7 heeft gezeten. In de praktijk komen hier alleen leerlingen voor in aanmerking die naar vmbo-bl-lwo gaan. Wil uw kind vanaf groep 7 naar onze school? Dan kunt u contact opnemen met mevr. A. Polinder-van Moort, info-clz@jfsg.nl of (055) 5262304.   

Voor specifieke inhoudelijke vragen kunt u contact zoeken met:

Apeldoorn: dhr. J.H. Post, PtJ@jfsg.nl of (055) 5262300
Rijssen: mevr. D.J. Dannenberg, DnC@jfsg.nl, (0548) 542205
Uddel: dhr. J.T. de Jager, Jgr@jfsg.nl, (0577) 401927 

Hogere leerjaren

Wilt u uw kind aan het begin van het komende cursusjaar of tussentijds in klas 2 of hoger laten instromen? Vraag dan informatie op bij de leerlingenadministratie, la@jfsg.nl of (055) 5262300.  

 

Verhalen van docenten

40 dienstjaren op de teller

Rien ten Hove en Rien Visser. Naast hun voornamen hebben ze nog iets gemeen: allebei werken ze bijna 40 jaar op de Jacobus Fruytier scholengemeenschap. Het zijn daarmee Fruytierianen met de meeste dienstjaren op de teller. Ze blikken samen terug op de beginjaren van de school.
Lees het hele verhaal

Mentoraat in de brugklas

Mevrouw Ouwendijk: "Ik geniet met name van het enthousiasme waarmee brugklasleerlingen binnenkomen. Ze vertellen nog allerlei verhalen over de basisschool en thuis."
Lees het hele verhaal

Veilig pedagogisch klimaat

Meneer Ten Bolscher: "Brugklasleerlingen zijn in de eerste weken vaak onzeker. Het creëren van een veilig pedagogisch klimaat vind ik daarom erg belangrijk in het mentoraat."
Lees het hele verhaal

Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Naam*
Uw gegevens
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

© JFSG